Algemene voorwaarden Rottlucht

Download:

Privacybeleid:

>Privacybeleid

Algemene voorwaarden ROTTLUCHT

Artikel 1 Toepassingsgebied
Onder ‘ROTTLUCHT’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan: de handelsonderneming Rottlucht, Nederland; kantoorhoudende op het adres: Eendrachtstraat 1, 3134 GJ  Vlaardingen, Nederland; Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 60000635; BTW-id: NL 002308969 B50; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij ROTTLUCHT via www.rottlucht.nl – en levering tussen ROTTLUCHT en koper, in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door ROTTLUCHT van de hand gewezen. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hem deze ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat hij deze heeft kunnen opslaan en deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Verder verklaart hij dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrijpt. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst:
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door ROTTLUCHT van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij ROTTLUCHT. 2. ROTTLUCHT behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (gedeeltelijk) niet te accepteren. 3. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ROTTLUCHT te melden.

Artikel 3 Prijzen en betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief eventuele BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. 2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door ROTTLUCHT niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting ROTTLUCHT te ontbinden. 3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 4 Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van ROTTLUCHT gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 5 Levering
1. ROTTLUCHT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan ROTTLUCHT kenbaar heeft gemaakt. 3. ROTTLUCHT is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. 4. ROTTLUCHT zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat ROTTLUCHT hiervan kennis heeft genomen bericht. ROTTLUCHT is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij ROTTLUCHT nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren. 5. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat ROTTLUCHT hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. 6. In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal ROTTLUCHT de bedragen die de koper eventueel aan ROTTLUCHT betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding. 7. Het risico van beschadiging of vermissing van de producten ligt bij ROTTLUCHT tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bewijslast dat een product bij bezorging beschadigd is of juist vermist is, ligt bij koper.

Artikel 6Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht
1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen. 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper ROTTLUCHT via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing. 3. Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door ROTTLUCHT aangegeven wijze. 4. Terugzending van de producten moet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper. 5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 6. ROTTLUCHT zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. ROTTLUCHT mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ROTTLUCHT de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten die gaan om levering van volgens individueel gekozen specificaties van de koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (‘maatwerk’producten).

Artikel 7Eigendomsvoorbehoud
1. Indien toepasselijk, behoudt ROTTLUCHT zich het eigendom voor van alle door ROTTLUCHT geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ROTTLUCHT aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8Garantie en conformiteit
1. ROTTLUCHT garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan ROTTLUCHT via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen aan ROTTLUCHT te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 1 week (uiterlijk binnen 2 maanden) na ontdekking en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door ROTTLUCHT aangegeven. 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal ROTTLUCHT de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen. 4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van ROTTLUCHT en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van ROTTLUCHT voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ROTTLUCHT. 2. ROTTLUCHT is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen. 3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van ROTTLUCHT, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 3, is ROTTLUCHT voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren. 4. De aansprakelijkheid van ROTTLUCHT en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten. 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ROTTLUCHT ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 Artikel 10Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via www.rottlucht.nl, telefoon of de klantenservice worden gemeld bij ROTTLUCHT, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. 2. Bij ROTTLUCHT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ROTTLUCHT binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@rottlucht.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 11Overige bepalingen
1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 3. Op alle overeenkomsten tussen ROTTLUCHT en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het toepasselijke recht.

De desbetreffende Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen ROTTLUCHT en koper, tenzij ROTTLUCHT er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

ROTTLUCHT. 2020